[Home | Genus | Latin names]

Trigonella tianschanica Vassilcz.

Email comments
HIGHER TAXON: Trifolieae

GENUS: Trigonella L.

Trigonella tianschanica Vassilcz. [Preferred name]
    Melilotoides tianschanica (Vassilcz.)Sojak {Synonym}
    Melissitus tianschanicus (Vassilcz.)Golosk. {Synonym}

  
VERNACULAR NAME:
  Donnichnik Tyanshanski [4544]; Pazhitnik Tyanshanski [2985, 4705]

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION:
  Asia
Kazakhstan (N) [2985]; Chimkent [2985, 4182]; Kirgizstan (N) [2985]; Frunze [2985, 4415]; Osh [2985, 4415, 4621]

LITERATURE POINTERS:
  Description [3550] ; Distribution Map [3563] ; Illustration [3550, 3561, 3563, 4182]

DESCRIPTORS:
  Climbing: Not climbing [4420] ; Habit: Herb, Shrub [4420] ; Lifespan: Perennial [4420] ; Scrutinised globally by taxonomic co-ordinator: 2005-06 Roskov YR ; Source(s): 1993-1996 (N Eurasia) Roskov Y, Sytin A, Yakovlev, 2005 (CIS) Roskov Yu, SytinA, YakovlevG (SJ2005)

  
BIBLIOGRAPHY:

2985.

  Yakovlev G, Sytin A & Roskov Y, 1996
    Legumes of Northern Eurasia. Royal Botanic Gardens, Kew.

3550.

  Goloskokov, V.P., 1961
    In: Flora Kazakhstana Vol. 5. Alma-Ata. (Rus)

3561.

  Goloskokov, V.P., Ed., 1962
    Illustrirovannyi opredelitel rasteni... Alma-Ata. (Rus)

3563.

  Vassilczenko, I.T., 1953
    Acta.Inst.Bot.Acad.Sci.URSS,1 ser.,10:124-269. Obzor vidov..

4182.

  Goloskokov, V.P., Ed., 1962
    Illustrirovannyi opredelitel ... bobovykh Kazakhstana.

4420.

  Notov A.A. & Roskov Yu.R., 1997
    Preliminary analysis of biomorphs diversityof Legumes.

4544.

  Roskov, Yu.R., 1997
    Editing data for CD publication.

4705.

  Yakovlev G., Sytin, Roskov, 1996
    Legumes of Northern Eurasia: a Check-list. RBG Kew 724 p.

[Home | Genus | Latin names]
Version 10.38 20 July 2010
© ILDIS 2006-2013
Page last revised:  24/01/2013,  18:28:46    Aweb for Alice overview